کاغذ دیواری قیمت مناسب

کاغذدیواری ,کاغذدیواری جدید,کاغذ دیواری قیمت ,قیمت کاغذ دیواری ,کاغذ دیواری ارزان,کاغذ دیواری کره ای

کاغذدیواری کاغذدیواری جدید کاغذ دیواری قیمت قیمت کاغذ دیواری کاغذ دیواری ارزان کاغذ دیواری کره ای

کاغذ دیواری قیمت مناسب

کاغذ دیواری کره ای اصل

Made in Korea

(روی برچسب رول های کاغذ دیواری درج شده)

آلبوم کاغذ دیواری کره ای آرت دکو و آرت نوو

فروش فوق العاده به تعداد محدود

 

 

 

 

 

 

ابعاد هر رول کاغذ دیواری 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 235 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  14.200 تومان

کد کالا 1-9301

کاغذ دیواری کره ای قابل شستشو تخفیف فروش ویژه  korean wallpaper

 

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 235 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  14.200 تومان

کد کالا 2-9301

کاغذ دیواری کره ای قابل شستشو تخفیف فروش ویژه  korean wallpaper

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 235 هزار تومان

قیمت هر متر مربع 14.200 تومان

کد کالا 3-9301

 

 

 

 

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 235 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  14.200 تومان

کد کالا 1-9302

کاغذ دیواری کره ای قابل شستشو تخفیف فروش ویژه  korean wallpaper

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 235 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  14.200 تومان

کد کالا 2-9302

کاغذ دیواری قیمت

 

 

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 235 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  14.200 تومان

کد کالا 1-9303

کاغذ دیواری قیمت مناسب

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 280 هزار تومان

قیمت هر متر مربع 17 هزار تومان

کد کالا 2-9306

کاغذ دیواری کره ای قابل شستشو تخفیف فروش ویژه  korean wallpaper

 

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 280 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  14.200 تومان

کد کالا 3-9306

کاغذ دیواری کره ای قابل شستشو تخفیف فروش ویژه  korean wallpaper

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 235 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  14.200 تومان

کد کالا 4-9306

 

  

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 280 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  17 هزار تومان

کد کالا 1-9307

کاغذ دیواری کره ای قابل شستشو تخفیف فروش ویژه  korean wallpaper

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 280 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  17 هزار تومان

کد کالا 2-9307

کاغذ دیواری قیمت

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 280 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  17 هزار تومان

کد کالا 3-9307

کاغذ دیواری قیمت

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 280 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  17 هزار تومان

کد کالا 1-9310

(موجودی 1 رول)

 

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 235 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  14.200 تومان

کد کالا 1-9312

کاغذ دیواری کره ای قابل شستشو تخفیف فروش ویژه  korean wallpaper

 

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 165 هزار تومان

قیمت هر متر مربع 10 هزار تومان

کد کالا 4-9314

کاغذ دیواری کره ای قابل شستشو تخفیف فروش ویژه  korean wallpaper

 

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 235 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  14.200 تومان

کد کالا 5-9320

کاغذ دیواری کره ای قابل شستشو تخفیف فروش ویژه  korean wallpaper

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 280 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  17 هزار تومان

کد کالا 2-9322

کاغذ دیواری کره ای قابل شستشو تخفیف فروش ویژه  korean wallpaper

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 235 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  14.200 تومان

کد کالا 3-9322

کاغذ دیواری کره ای قابل شستشو تخفیف فروش ویژه  korean wallpaper

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 280 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  17 هزار تومان

کد کالا 2-9327

کاغذ دیواری قیمت مناسب

 

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 280 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  17 هزار تومان

کد کالا 1-8190

کاغذ دیواری کره ای قابل شستشو تخفیف فروش ویژه  korean wallpaper

 

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 280 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  14.200 تومان

کد کالا 1-8186

کاغذ دیواری کره ای قابل شستشو تخفیف فروش ویژه  korean wallpaper

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 280 هزار تومان

قیمت هر متر مربع 17 هزار تومان

کد کالا 2-8181

کاغذ دیواری قیمت

 


 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 235 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  14.200 تومان

کد کالا 3-8177

کاغذ دیواری کره ای قابل شستشو تخفیف فروش ویژه  korean wallpaper

 

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 235 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  14.200 تومان

کد کالا 8173

کاغذ دیواری اسپرت
کاغذ دیواری فانتزی طوسی
سایر رنگ ها:
کاغذ دیواری اسپرت
کاغذ دیواری سبز فانتزی
8173-2
کاغذ دیواری اسپرت
کاغذ دیواری کرم رنگ فانتزی
8173-1

 

 

 

قیمت هر رول16.5 مترمربع 165 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  10.000 تومان

کد کالا 3-8171

کاغذ دیواری ساده تیره

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 280 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  17 هزار تومان

کد کالا 1-8170

کاغذ دیواری کره ای قابل شستشو تخفیف فروش ویژه  korean wallpaper

 

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 280 هزار تومان

قیمت هر متر مربع 17 هزار تومان

کد کالا 2-8170

کاغذ دیواری کره ای قابل شستشو تخفیف فروش ویژه  korean wallpaper

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 165 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  10 هزار تومان

کد کالا 3-8170

 

 

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 235 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  14.200 تومان

کد کالا 3-8168

کاغذدیواری تخفیفی مدرن
بافت کاغذ دیواری از نزدیک:
کاغذ دیواری فانتزی حروف انگلیسی

 

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 235 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  14.200 تومان

کد کالا 2-8167

کاغذ دیواری کره ای قابل شستشو تخفیف فروش ویژه  korean wallpaper

 

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 235هزار تومان

قیمت هر متر مربع  14.200 تومان

کد کالا 3-8167

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 235 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  14.200 تومان

کد کالا 1-8162

کاغذ دیواری کره ای قابل شستشو تخفیف فروش ویژه  korean wallpaper

 

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

 

 

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 235 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  14.200 تومان

کد کالا 2-8160

کاغذ دیواری کره ای قابل شستشو تخفیف فروش ویژه  korean wallpaper

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 235 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  14.200 تومان

کد کالا 3-8158

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 280 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  17 هزار تومان

کد کالا 3-8154

(موجودی یک رول)

کاغذ دیواری اسپرت مدرن
عکس از بافت کاغذ دیواری از نزدیک:
کاغذ دیواری مدرن

 

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 235 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  14.200 تومان

کد کالا 8151

کاغذ دیواری لوکس پذیرایی

 

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 280 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  17 هزار تومان

کد کالا 8147

کاغذ دیواری لوکس پذیرایی
رنگ دیگر:
کاغذ دیواری لوکس پذیرایی
8147-1
تنوع رنگی کاغذ دیواری مدرن کد 8147
کاغذ دیواری مدرن

 

 

 

تماس تلگرام با ما:     telegram.me/paslargostar

 

 

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 165 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  10.000 تومان

کد کالا 4-8130

کاغذ دیواری کره ای قابل شستشو تخفیف فروش ویژه  korean wallpaper

 

 

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر

قیمت هر رول 16.5 مترمربع 165 هزار تومان

قیمت هر متر مربع  10 هزار تومان

کد کالا 3-8113

(رنگ تیره)

کاغذ دیواری مدرن

 

 

 

برای مشاهده طرح های بیشتر از کاغذ دیواری سه بعدی اینجا کلیک کنید:

کاغذ دیواری سه بعدی

برای مشاهده طرح های کاغذ دیواری ارزان و تخفیف 70 درصد اینجا کلیک کنید:

کاغذ دیواری ارزان

برای مشاهده طرح های کاغذ دیواری قیمت مناسب اینجا کلیک کنید:

کاغذ دیواری قیمت مناسب

برای مشاهده طرح های کاغذ دیواری ساده اینجا کلیک کنید:

کاغذ دیواری ساده

 

برای مشاهده نمونه کارهای اجرا شده فروشگاه نکست اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

 

کاغذ دیواری سرویس بهداشتی  -  کاغذ دیواری حمامکاغذ دیواری آشپزخانه  -   کاغذ دیواری پشت تلویزیون کاغذ دیواری پشت چسب دار    -   کاغذ دیواری روی سیمان     -  کاغذ دیواری روی کاشی   -  کاغذ دیواری حراج  -  حراج کاغذ دیواری کاغذ دیواری ایتالیاییکاغذ دیواری چینی  - کاغذ دیواری اسپانیاییکاغذ دیواری امریکاییکاغذ دیواری ژاپنی   - کاغذ دیواری ایرانی  - ژورنال کاغذ دیواری  - کاغذ دیواری چسب دار چسب کاغذ دیواری  -   نصب کاغذ دیواریآموزش نصب کاغذ دیواریروش نصب کاغذ دیواری   -  نحوه نصب کاغذ دیواری  -  کاغذ دیواری طرح چوب  -  کاغذ دیواری طرح سنگکاغذ دیواری گلدار کاغذ دیواری طرح گلکاغذ دیواری لاکچری  -  کاغذ دیواری لوکسکاغذ دیواری برجسته -   کاغذ دیواری یا نقاشی  - کاغذ دیواری بهتره یا رنگکاغذ دیواری یا رنگکاغذ دیواری یا بلکاکاغذ دیواری یا مولتی کالر   - کاغذ دیواری شیک   -  کاغذ دیواری یونیککاغذ دیواری اتاق کودک کاغذ دیواری اتاق کودک دختر  -  کاغذ دیواری اتاق کودک  پسر  -  کاغذ دیواری اتاق کودک دخترانهکاغذ دیواری اتاق کودک پوستری -  کاغذ دیواری اتاق نوزادکاغذ دیواری قیمت - کاغذ دیواری قیمت مناسب - کاغذ دیواری قیمت ارزان - کاغذ دیواری قیمت متریکاغذ دیواری اتاق خوابکاغذ دیواری اتاق خواب دخترانه  -  کاغذ دیواری اتاق خواب پسرانه  -   کاغذ دیواری اتاق خواب نوجوان کاغذ دیواری اتاق خواب والدین - کاغذ دیواری منزل - کاغذ دیواری اداریکاغذ دیواری نانو -   کاغذ دیواری قابل شستشوکاغذ دیواری ضد آب - کاغذ دیواری 2015 - کاغذ دیواری جدید - کاغذ دیواری نگین دار - کاغذ دیواری سقفی - کاغذ دیواری عایق صوتی  - اندازه گیری دیوار - کاغذ دیواری ضد صدا - کاغذ دیواری عروسکی   - بازدید رایگان کاغذ دیواریآلبوم کاغذ دیواری -  آلبوم کاغذ دیواری رایگان