نمونه کار

نمونه پروژه های کاغذ دیواری انجام شده

نمونه پروژه های کاغذ دیواری انجام شده

عکس های زیر توسط مشتریان  فروشگاه نکست گرفته شده است

 

 

 

کد کالا    2-8158  - ساخت کره - قابل شستشو -  قیمت رول 16.5 متری پس از تخفیف  185.000 تومان

 

نمونه کار کاغذ دیواری

 

کالا    3-9330 - ساخت کره - قابل شستشو -  قیمت رول 16.5 متری پس از تخفیف  165.000 تومان

 

نمونه کار کاغذ دیواری

 

 

 

کد کالا    1-9313 - ساخت کره - قابل شستشو -  قیمت رول 16.5 متری پس از تخفیف  165.000 تومان

 

نمونه کار کاغذ دیواری

 

 

کد کالا    1-9619 - ساخت کره - قابل شستشو -  قیمت رول 16.5 متری 250.000 تومان

نمونه کار کاغذ دیواری

 

 

کد کالا    2-9627 - ساخت کره - قابل شستشو -  قیمت رول 16.5 متری 250.000 تومان

نمونه کار کاغذ دیواری

 

کد کالا    76306  و  76309  - ساخت کره - قابل شستشو -  قیمت رول 16.5 متری پس از تخفیف  220.000 تومان

نمونه کار کاغذ دیواری

 

 

کد کالا    3-9825 - ساخت کره - قابل شستشو -  قیمت رول 16.5 متری 250.000 تومان

نمونه کار کاغذ دیواری

 

 

 

کد کالا    2-9619 - ساخت کره - قابل شستشو -  قیمت رول 16.5 متری 250.000 تومان

نمونه کار کاغذ دیواری

 

 

کد کالا   78107 - ساخت ایتالیا - سه بعدی - قابل شستشو -  قیمت رول 10 متری 250.000 تومان

نمونه کار کاغذ دیواری

 

 

 

 

کد کالا    3-8128 - ساخت کره - قابل شستشو -  قیمت رول 16.5 متری پس از تخفیف  185.000 تومان

 

نمونه کار کاغذ دیواری

 

 

 

کد کالا    3-8128 - ساخت کره - قابل شستشو -  قیمت رول 16.5 متری پس از تخفیف  185.000 تومان

نمونه کار کاغذ دیواری